Menu
https://www.bekura.nl/algemene-voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Bekura b.v.

Artikel 1: ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten betreffende de koop en verkoop, bewerking en verwerking van kunststof en aluminium gevelelementen, isolatie- en/of bouwmaterialen in de ruimste zin des woords, alsmede op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of het verrichten van diensten. Aanvullingen en/of wijzigingen zijn alleen van kracht indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Dit geldt ook voor toezeggingen en/of acceptaties van of door vertegenwoordigers van opdrachtnemer. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

Artikel 2: AANBIEDING
1. De aanbieding is vrijblijvend.
2. De aanbieding is gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijzen, welke een geldigheid heeft van 1 maand na offerte datum. Na deze periode kunnen eventuele prijsverhogingen worden doorgevoerd.
3. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
4. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede de door
opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen e.d. blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in
rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat geen gegevens betreffende de door
opdrachtnemer gebezigde fabrikage-en/of constructiemethoden dan met uitdrukkelijke
toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of
gebruikt.

Artikel 3: OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtnemer van de opdracht.
2. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening van meerwerk onverlet.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 : PRIJS
1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting.
2. Indien niet anders overeengekomen, geldt de prijs voor levering op werk.
3. Indien geen montage is overeengekomen, geschiedt het laden en lossen van de zaken voor rekeningen risico van de opdrachtgever.
4. Indien het geval dat een prijs af fabriek is overeengekomen, geldt dat het vervoer, inclusief laden, lossen en opslaan, voor rekening en risico van de opdrachtgever plaatsvindt.
5. Indien opdrachtnemer heeft aangenomen de zaken te monteren, is de prijs berekend inclusief montage van de zaken op de plaats in de aanbieding genoemd, en inclusief alle kosten behoudens de in artikel 5 vermelde kosten. Verrekening van gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zal in overleg met de opdrachtgever geschieden.
6. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is de opdrachtnemer gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 5 : MONTAGE
1. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen de zaken te monteren, blijven alle breek-, hak-,
metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, timmer-, schilder-, centrale verwarmings-, en dergelijke
werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen, voor rekening en risico van opdrachtgever.
2. Indien niet anders is overeengekomen, zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico, dat:
a. Het personeel van opdrachtnemer en alle overige door de opdrachtnemer voor de montage tewerkgestelde personen, zodra zij op de bouwplaats cq. afleveradres zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten volgens een overeengekomen montagevolgorde, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten gedurende normale werkuren, indien opdrachtnemer het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of einde der werkzaamheden buiten normale werkuren te stellen en opdrachtnemer zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld.
b. Het bouwwerk voor vrachtauto’s bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg.
c. De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen en bedrijfsmateriaal, elektrische aansluitmogelijkheden van 220volt en van voldoende vermogen binnen een afstand van 50m. tot de werkplek, water en verlichting ter beschikking van opdrachtnemer zijn.
d. Alle noodzakelijke algemene veiligheidsvoorzieningen en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.
e. De nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend.
f. Herstel van tuinen, gewassen en bestrating plaatsvindt.
3. De kosten van vergunningen alsmede precariorechten zijn
voor rekening van opdrachtgever
4. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
5. Kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 : LEVER(MONTAGETIJD)
1. De in een offerte en/of orderbevestiging opgegeven levertermijn geldt slechts bij benadering
waarbij opdrachtnemer zich verplicht alles te doen wat redelijkerwijs verlangd mag worden
om de uitvoering van de opdracht zo snel mogelijk te doen verlopen.
2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst
b. de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens e.d., waaronder begrepen de door de opdrachtgever goedgekeurde eerstbenodigde werktekeningen.
c. De dag van ontvangst door opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door opdrachtnemer bestelde materialen en diensten. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
4. Overschrijding van de lever (montage) tijd, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht op niet-nakoming van enige jegens opdrachtnemer aangegane verplichting noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht, tevens is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door overschrijding van de levertijd.
5. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestatie te factureren
6. Indien de opdrachtgever verzuimt om zaken af te nemen, zal opdrachtnemer deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van de zaken, alsmede zijn overige verplichtingen onverlet.

Artikel 7 : RECLAMERING
Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken van door opdrachtnemer gemonteerde en/of geleverde zaken dient schriftelijk en binnen 10 (tien) dagen na montage en/of levering te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens opdrachtnemer ter zake van de gebreken vervalt. Bedoelde aanspraak vervalt eveneens indien de zaken door derden in het bouwwerk zijn aangebracht.

Artikel 8 : RISICO EN EIGENDOMSOVERDRACHT
1. Zodra de zaken zich feitelijk in het transportmiddel op de bouwplaats bevinden, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mocht ontstaan, ook indien opdrachtnemer de montage in opdracht heeft, voor zover de schade niet is veroorzaakt door enige handeling of nalaten van de opdrachtnemer.
2. Zolang de opdrachtgever en/of koper geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de uitvoering van het werk of de koop en verkoop van zaken verschuldigd, aan opdrachtnemer heeft verricht, blijven de geleverde zaken, ook die waarvan de koopsom reeds voldaan mocht zijn, eigendom van de opdrachtnemer. Opdrachtgever en/of koper is niet bevoegd deze goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen. Opdrachtgever is gehouden in geval van faillissement, surséance van betaling of beslaglegging op goederen, de curator, bewindvoerder c.q. beslagleggende partij te wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.

Artikel 9 : BETALING
1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:
a. 40% bij opdracht
60% direct na aflevering en/ of montage
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum
3. Ondergeschikte gebreken aan het werk, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven de opdrachtgever geen recht op uitstel van betaling.
4. Betaling van meerwerk geschiedt, zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
5. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
6. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is de opdrachtgever in verzuim en kan de opdrachtnemer hem rente in rekening brengen.

Artikel 10 : GARANTIE
1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde zaken wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor, indien niet schriftelijk anders overeengekomen, een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de dag van aflevering en/of oplevering. Met dien verstande dat door opdrachtnemer in ieder geval op hang- en sluitwerk, ventilatieroosters, glas en zonweringen niet méér garantie wordt gegeven dan aan opdrachtnemer door zijn leverancier wordt gegeven en dat dit eveneens geldt met betrekking tot andere van derden betrokken zaken en/of diensten.
2. Buiten de garantie vallen:
- kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.
- beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen.
- beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege opdrachtnemer aan het geleverde en/of gemonteerde zijn uitgevoerd.
- beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke veranderingen in het milieu
- gebreken die zijn ontstaan door: normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, hetzij door opdrachtgever, hetzij door derden, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, waaronder wordt verstaan niet of niet voldoende smering van bewegende onderdelen, schoonhouden van afwateringsgaten/sleuven, wijziging of reparatie namens opdrachtgever zelf of door derden.
3. De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter keuze van opdrachtnemer van hetgeen door de opdrachtgever als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond, met dien verstande evenwel dat deze werkzaamheden voor rekening van opdrachtnemer komen tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief BTW) voor het betreffende deel van de levering, exclusief glas, zonwering e.d alsmede de aanbrengkosten hiervan.
4. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Opdrachtnemer is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan opdrachtnemer het gebrek van aanwezige energiebronnen e.d. zonder kostenberekening toestaan.
5. Indien opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.
6. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
7. De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer reparaties aan het geleverde en/of gemonteerde verricht dan wel doet of laat verrichten.
8. Het beweerdelijk niet nakomen door opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
9. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit is opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomst tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.
10. Bij levering zonder montage gelden bovenstaande garantiebepalingen eveneens met dien verstande dat:
- van garantie zijn uitgesloten gebreken, die niet tijdens of door de fabricage zijn ontstaan.
- niet voor rekening van opdrachtnemer komen de kosten van montage en demontage, transportkosten, alsmede andere op de levering vallende kosten.

Artikel 11 : AANSPRAKELIJKHEID
1. Met inachtneming van de regels van openbare orde en de goede trouw geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer het volgende:
a. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen; elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter zake van het niet nakomen der garantieverplichtingen, is uitgesloten.
b. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten en schaden, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
- daden of nalatigheden van opdrachtnemer, zijn ondergeschikten dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtnemer te werk zijn gesteld.
- overschrijding van de levertijd.
d. Indien opdrachtnemer zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand, van welke aard ook, verleent, geschiedt zulks voor risico van de opdrachtgever.
e. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor losliggende stenen, vensterbanken en rollagen alsmede scheuren en overige bouwkundige gebreken die ontstaan of blijken tijdens de montage. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Mocht er tijdens montage blijken dat er lateien aangebracht dienen te worden, wat vooraf niet kon worden ingeschat zal dit gemeld worden aan de opdrachtgever. Het aanbrengen hiervan zal als meerprijs worden doorberekend.

Artikel 12 : OVERMACHT
In geval opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd, zoals bijvoorbeeld oorlog, burgeroorlog, oproer, mobilisatie, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, stagnatie in de grondstoffenaanvoer, stagnatie in de energievoorziening, bedrijfsstoornissen, onwerkbaar weer, in- en uitvoermaatregelen en/of beperkingen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, een reeds gesloten overeenkomst(en) uit te voeren, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten.

Artikel 13 : OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
2. In bovenstaande gevallen wordt de overeengekomen prijs direct opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijn(en) en van de nog niet door opdrachtnemer gemaakte kosten en is de opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is deze zaken voor rekening van opdrachtgever te doen opslaan danwel voor diens rekening te verkopen.
3. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 14 : VERGUNNINGEN
Indien er voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden een bouwvergunning of andere vergunning vereist is, dient de aanvraag hiervan te geschieden door de opdrachtgever zelf, tenzij anders vermeld. Het niet aanvragen of het niet verkrijgen van de bouwvergunning of andere vereiste vergunningen is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is dan verplicht om bestelde zaken af te nemen.

Artikel 15 : TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN
Alle overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken zijn onderworpen aan het Nederlands recht.